Deklaracja dostępności

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-19.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Gorzula-Migdał, bok@gpkklaj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48122842303. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  • Budynek w którym znajduje się siedziba Spółki zlokalizowany jest przy drodze powiatowej numer P 2007K. Obiekt posiada bezpłatny parking na około 30 samochodów. Na parkingu wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób poruszających się rowerem (stojak na 5 rowerów). Budynek posiada 1 wejście główne zlokalizowane od strony południowej.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Pomieszczenia biurowe znajdują się na I i III piętrze obiektu. Wewnątrz nie ma zamontowanej widy. Między piętrami znajduje się klatka schodowa oraz szerokie korytarze umożliwiające swobodne miniecie się osoby pełnosprawnej z osobą na wózku. Schematy budynku wywieszone są na tablicach ogłoszeń.
 3. Opis dostosowań:
  • Do wejścia głównego prowadzi nawierzchnia utwardzona wykonana z kostki brukowej – poziom dojścia jest równy z poziomem wewnętrznym budynku. Nawierzchnia utwardzona przy drzwiach wejściowych posiada wymaganą, minimalną powierzchnię manewrową 150×150 cm. Na parterze budynku znajduje się dzwonek przeznaczony dla osób z ograniczeniami ruchowymi umożliwiający kontakt z pracownikami Spółki. Po uruchomieniu dzwonka pracownik schodzi do petenta i udziela pomocy w załatwieniu sprawy. Wewnątrz budynku nie ma zamontowanych wind, pochyli, platform. Budynek siedziby Spółki nie jest wyposażony w system do informacji głosowych i nie posiada również pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • Przy budynku siedziby Spółki mieści się parking na około 30 samochodów. Przewidziano także miejsca parkingowe dla osób z ograniczeniem ruchowym (1 miejsce). Miejsce to jest oznakowane. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim dostępny jest wjazd bez bariery architektonicznej prowadzący do budynku wraz z sygnałem dźwiękowym umożliwiającym wezwanie pracownika Spółki.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
ODCZYT WODOMIERZA
STAN LICZNIKA
Water_meter_register
Skip to content