RPO WM na lata 2014-2020

EFRR_kolor

Nr projektu: RPMP.05.03.02-12-0993/17

Tytuł projektu: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie  5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –SPR

Całkowita wartość projektu: 13 163 288,96 zł.

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu: 10 701 860,94 zł.

Przyznane dofinansowanie środkami UE: 8 082 045,32 zł.

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0993/17-00-XVII/342/FE/18 zawarta w dniu 29.08.2018 r

Przeprowadzone postępowania przetargowe:

1.  „Kompleksowe zarządzanie projektem wraz  z nadzorem inwestorskim”  w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj’’, znak sprawy GPK/BK/1/2018

Termin składania ofert: 24.08.2018 r; Ilość złożonych ofert: 1

– Konsorcjum wykonawców: Eurogrant Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Investsolid Jacek Krawczyk (członek konsorcjum), Investsolid Andrzej Wójcik (członek konsorcjum).

Oferta najkorzystniejsza: Eurogrant Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 25/2 (lider konsorcjum)
Invest-Solid, Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik, ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia
Data złożenia oferty: 24.08.2018 r
Cena oferty brutto – 590 400,00 zł. brutto

Data rozstrzygnięcia postępowania: 27.08.2018 r

Data zawarcia umowy: 07.09.2018 r

Koszty kwalifikowalne umowy (objęte dofinansowaniem): 480 000,00 zł.

Zamawiający  zamierzał przeznaczyć kwotę brutto na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 620 873,60 zł brutto

Upublicznienie zapytania ofertowego polegało  na zamieszczeniu go na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8025

 

2. „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Targowisko  w ramach realizacji projektu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj”, znak sprawy GPK/BK/2/2018

Termin składania ofert: 15.10.2018 r; Ilość złożonych ofert: 3

  1. EKOINSTAL Sp. zo.o., 34-200 Sucha Beskidzka, Przemysłowa 8, cena oferty brutto: 4 209 433,29 zł.
  2. Konsorcjum Firm: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna ( Lider), Nieznanowice 5032-420 Gdów i  INSTBUD Sp. z o.o. (Partner) Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, cena oferty brutto: 4 620 000,00 zł.
  3. P.U.S.H  PRO-AQUA  A.M.M Jaskóła  sp. J., ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów, cena oferty brutto: 4 180 000,00 zł.Oferta najkorzystniejsza: P.U.S.H  PRO-AQUA  A.M.M Jaskóła  sp. J., ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów.
  • Data złożenia oferty: 15.10.2018 r.
  • Cena oferty brutto – 4 180 000,00 zł.
  • Data rozstrzygnięcia postępowania: 17.10.2018 r.
  • Data zawarcia umowy: 05.11.2018 r,
  • Koszty kwalifikowalne umowy (objęte dofinansowaniem): 3 398 373,98 zł.Zamawiający  zamierzał przeznaczyć kwotę brutto na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 5 114 691,35 zł bruttoUpublicznienie zapytania ofertowego polegało  na zamieszczeniu go na stronie internetowej:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140069

Zapytanie ofertowe na materiały promocyjne:

Zapytanie ofertowe materiały promocyjne

zał1 formularz oferty