PRZETARGI

Kłaj, 12.02.2019 r

„Przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłaj’’ w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj”

UWAGA: poniżej znajduje się link do Bazy konkurencyjności na której znajduje się ogłoszenie dotyczące przedmiotowego zamówienia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166498

(należy w niego „kliknąć”).

===============================================================================================

GPK/PN/1/2014                                                                                                 Kłaj, 07.11.2014r

                                                        

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty  w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) w trybie przetarg nieograniczony na:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II”

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

P.U.S.H. „PRO-AQUA” A.M.M. JASKÓŁA Sp.J., 28 – 200 Staszów, ul. Żeromskiego 18

na: Wykonanie robót budowlanych –  Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II za cenę 2 131 919,38 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród ofert nie wykluczonych i nie odrzuconych.

Pełny tekst powiadomienia znajduje się w załączniku poniżej:

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (kliknij aby pobrać)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gminne Przedsiębiorstwo                                                                                                                             Kłaj, dnia: 27.10.2014r.

Komunalne Sp. z o.o.

32-015 Kłaj 652

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów etap II”  odbyło się w dniu 27.10.2014 o godz. 10:15

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia,   w wysokości:  2 448 258,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

Adres wykonawcy

Cena oferty (brutto)

1

Firma Handlowo Usługowa INSTBUD   Stanisław Boguta Spółka  Jawna

32-420 Gdów,  Nieznanowice 50

                     2 112 313,24 zł.                                    

2

Transwiertel  Sp. o.o.

33-312 Tęgoborze, Świdnik 58

2 176 300,73 zł.

3

Przedsiębiorstwo Budowlane  „ BUDOMONT”         Sp. z o.o.

37-100 Łańcut, ul. Polna 3a

2 105 760,00 zł.

4

„ PRO-AQUA  A.M.M Jaskóła  Spółka Jawna

28-200 Staszów  ul. Żeromskiego   18

2 131 919,38 zł.

5

„ AQUA-SYSTEM” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe                         TOM-KAMW K. Tomczyk

Czesław Ciszewski Instalatorstwo                    Sanitarne i  C.O.

43-300 Bielsko Biała                                                     ul.Witosa 118                                                                      32-010 Luborzyca, Wola luborzycka 64

32-104 Koniusza

Biórków Mały 79

2 417 909,03 zł.

6

URTECH Sp. z o.o.

„ ROBERT ULANICKI”

05-110 Jabłonna, ul. Wiślna 12

07-130 Łochów,  Łazy 27A

2 062 946,57 zł.

7

Zakład Robót Inżynieryjno -Transportowych   WOD-GAZ Czesław Sztuk

28-131 Solec – Zdrój

ul. Maja 1G

2 574 498,98 zł.

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo   Handlowe „ Sękowski”  Sp. z. o.o.

Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o.

ul. Zgody 89, 33-100 Tarnów

  33-140 Lisia Góra,  ul. Rolnicza 39

2 470 862,20 zł.

9

Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych   Augustyn Anioł

32-720 Nowy Wiśnicz,  Stary Wiśnicz 141

2 266 069,59 zł.

10

Zakład Usługowy DROGOP 1-Jerzy   Gorzałczany

32-100 Proszowice

ul. M. Kopernika 6a

 2 294 544,10 zł.

Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kłaju

 

————————————————————————————————————————————————————————————–

 

GPK.PN.1.2014

Gminne Przedsiębiorstwo

Komunalne Sp. z o.o.

32-015 Kłaj 652

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II
Numer ogłoszenia: 337896 – 2014; data zamieszczenia: 11.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Kłaj 652, 32-015 Kłaj, woj. małopolskie, tel. 012 2841133 w. 51, faks 012 2841133.

 • Adres strony internetowej      zamawiającego: www.gpkklaj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednoosobowa spółka z o.o.  z udziałem JST

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II.”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłaj na terenie miejscowości Szarów. W ramach inwestycji planuje się wybudowanie kanalizacji sanitarnej: kolektory kanalizacji  grawitacyjnej, kanału tłocznego, 2 przepompowni ścieków oraz przykanalików. Łączna długość sieci wybudowanej w ramach tego etapu projektu to ok. 4400 m w tym kanały grawitacyjne ok. 2800 m, kanał tłoczny ok. 1300 m oraz przykanaliki ok. 360 m. Ścieki odprowadzone będą za pomocą projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej poprzez projektowane pompownie (P4 i P5) do istniejącej kanalizacji w Szarowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane: rurociąg grawitacyjny (długość sieci bez studzienek rewizyjnych) PVC Ø 250 – 1 279,10 m; rurociąg grawitacyjny (długość sieci bez studzienek rewizyjnych) PVC Ø 200 – 1 401,40 m; rury osłonowe PE100 SDR17,5 Ø 250 – 51,5 m; rurociąg grawitacyjny PVC Ø 200 (tzw. przykanaliki) – 44,60 m; rurociąg grawitacyjny PVC Ø 160 (tzw. przykanaliki) – 312,20 m; rurociąg ciśnieniowy (tłoczny) PE100 SDR17 Ø 110 – 1282,20 m;  studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 1020 mm-9 szt.; studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 600 mm- 144 szt.; studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 425 mm- 40 szt.; Przepompownie ścieków szt. 2 wraz z zagospodarowaniem; Rozbiórka i rekonstrukcja dróg w miejscu prowadzenia rurociągu; Roboty przygotowawcze; Roboty rozbiórkowe; Roboty ziemne- wykopy; Roboty montażowe; Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym; Studzienki kanalizacyjne; Roboty ziemne- zasypy; Renowacja nawierzchni;

Pozostały zakres przedmiotu zamówienia: Obsługa geodezyjna w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia; Inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe)  i końcowa (powykonawcza); Projekt organizacji ruchu i organizacja ruchu na czas trwania budowy, projekt organizacji ruchu podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ (dotyczy realizacji robót na drogach publicznych powiatowych, gminnych); Nadzór archeologiczny prowadzony od dnia rozpoczęcia prac związanych z przedmiotową inwestycją (Nadzór archeologiczny winien być zgłoszony do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Roboty budowlane należy rozpocząć po wydaniu pozwolenia od MWKZ na prowadzenie badań archeologicznych, które winno zostać przedłożone Zamawiającemu wraz z informacją o osobie prowadzącej nadzór archeologiczny). Zakres usług nadzoru archeologicznego obejmuje: pełnienie nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych (ryczałt), ewentualne prowadzenie wykopaliskowych badań ratowniczych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji archeologicznej związanej z pełnionym nadzorem archeologicznym i badaniami ratowniczymi. Wykonanie niezbędnych sprawozdań z prowadzonego nadzoru. Oznakowanie  i zabezpieczenie przejętego placu budowy; Organizacja zaplecza budowy; Zajęcie pasa drogowego i opłaty z tym związane zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/149/2004 Rady Gminy Kłaj z dnia 27.04.2004 r. stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. Odcinki kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej leżą na działkach o numerach: 332, 579/2. Zajęcie pasa drogowego należy skalkulować jako odrębną pozycję kosztorysu ofertowego. Zajęcie pasa drogowego i opłaty z tym związane zgodnie z właściwą Uchwałą Rady Powiatu Wieliczka. Odcinki kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej leżą na działkach o numerach: 579/1. Zajęcie pasa drogowego należy skalkulować jako odrębną pozycję kosztorysu ofertowego. Organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót; Nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień; Badania zagęszczenia i nośności warstw konstrukcyjnych nawierzchni; Wykonanie powykonawczej inspekcji TV kanalizacji sanitarnej; Sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót; Bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania; Wykonanie ewentualnych robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu; Wszystkie elementy wymienione w dowolnej części opracowań składających się na załączniki do SIWZ, a mające wpływ na cenę oferowaną przedmiotu zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz   wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67      ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych realizatorowi zamówienia,  zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej      niż 50 % jego wartości.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.00.00-1, 45.23.11.00-6, 45.11.10.00-8, 45.23.32.00-1, 71.33.00.00-0, 71.35.10.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł Rachunek bankowy: Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy o numerze: 17 86190006 0050 0507 7977 0001 z dopiskiem: Wadium GPK.PN.1.2014. Formy wnoszenia wadium: – Pieniądzu- przelewem na konto Zamawiającego, – Czeku gotówkowego wystawionego na Zamawiającego, -Weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej wystawiony na Zamawiającego, -Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenia kasy są zawsze poręczeniem pieniężnym, -Gwarancjach bankowych, -Gwarancjach ubezpieczeniowych, -Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. u. 2007 nr 42 poz. 275). Terminy i zasady wniesienia wadium: -Forma pieniężna- za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznana będzie data i godzina jego zaksięgowania na koncie Zamawiającego. -Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być złożone osobiście w kasie Zamawiającego budynek nr 655, 2 piętro. Za prawidłowe wniesienie wadium uznaje się wpływ dokumentów do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia i godziny składania ofert. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają właściwości sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. W przypadku braków zapisów określonych powyżej dotyczących zobowiązań gwaranta wadium nie zostanie uznane za prawidłowo wniesione. Postanowienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń bankowych. Zwrot wadium przetargowego Zwrot wadium przetargowego nastąpi niezwłocznie po: -Wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) lub unieważnieniu postępowania; -Zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; -Wycofania oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert- na jego wniosek. -Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie na rachunek Wykonawcy wskazany w formularzu oferty. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający  uzna, iż Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże,   że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  okresie co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci  kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż  4000 m, w tym wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (rurociągi tłoczne) o długości nie mniejszej niż 1300 m i średnicy ø110 (odcinek wykonany jako całość w ramach jednego  zadania – zamawiający nie dopuszcza sumowania krótszych odcinków)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia wymagań  w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający  wymaga aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie: Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń  w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału  w postępowaniu jeśli wykaże, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia i wykaże, że: Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz  robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem   terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w      postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym   okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania  oraz  z  załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy  roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo  ukończone;
 • wykaz      osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w  szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub      kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich      kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do      wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie,      że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają   wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich      uprawnień;
 • opłaconą    polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,  że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą  polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny  podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie      o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub      ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.      24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed      upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu   o   udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne      zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że   wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał      przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego   organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie   zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne      zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie      zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub      potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub      rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania    decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed      upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną      informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24      ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed      upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w      postępowaniu   o udzielenie    zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną      informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24      ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem      terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu    o udzielenie      zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną      informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed      upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca      powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  w postępowaniu na zasoby  innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,      przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu  w zakresie  wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie      otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie      do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie      zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty      zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego      organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu      składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie      zamówienia albo składania ofert;
 • nie      orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie      wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków   o      dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie      właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo   zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.  24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie      właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo  zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.  24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o      ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji  o tym, że nie należy do  grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk Formularz Oferty (Załącznik nr 1); -Oświadczenie o Podwykonawstwie, opieczętowane i podpisane przez upoważnione osoby (Załącznik nr 7); -Kosztorys ofertowy (Załącznik nr I); -Oświadczenie o poleganiu na zasobach innych podmiotów (Załącznik nr 8) lub oświadczenie o niepoleganiu na zasobach innych podmiotów (Załącznik nr 8a). Jeśli wypełnia się załącznik nr 8a także załącza się dokumenty stanowiące dowód udostępniania zasobów (Załącznik nr 8b) oraz oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 9) -Dowód zapłaty WADIUM (Załącznik nr J)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowe warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpkklaj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z. o.o. , Kłaj 652, 32-015 Kłaj – Biuro Obsługi Klienta (pierwsze piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.010.2014 godzina 10:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z. o.o. , Kłaj 652, 32-015 Kłaj – Biuro Obsługi Klienta (pierwsze piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie dotyczy

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ kanalizacja szarów

Załącznik nr I do SIWZ – przedmiary

Załącznik nr II do SIWZ – STWiORB

Załącznik nr III do SIWZ – projekt budowlany

Załącznik nr IV do SIWZ – uchwała RG ws. opłat za zajęcie dróg gminnych

Załącznik nr V do SIWZ – uchwała RP ws opłat za zajęcie drogi powiatowej

Załącznik nr VI do SIWZ – zalecenia konserwatorskie

formularze edytowalne dla oferentów (format doc.)