O FIRMIE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne powstało 1 lipca 2013 roku po przekształceniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Kłaju w spółkę prawa handlowego. Zasięg działania spółki obejmuje cały obszar Gminy Kłaj tj. miejscowości  Brzezie, Dąbrowa, Grodkowice, Gruszki, Kłaj, Łężkowice, Łysokanie, Szarów, Targowisko.  Zgodnie z postanowieniami „Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” z dnia  04.06.2013r. kapitał spółki stanowią środki trwałe wniesione aportem na rzecz spółki przez Gminę Kłaj.  Kapitał zakładowy spółki wynosi  22 064 000 zł.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki obejmuje jedyny Wspólnik –  Gmina Kłaj, pokrywając je w całości.

Spółka została wpisana pod nr 0000468970 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  REGON: 122877846;  NIP: 683-20-81-489;

Przedmiotem działalności Spółki są zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie :

  1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  2. zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  3. utrzymania gminnych dróg, ulic, placów i zieleni gminnej,
  4. utrzymania czystości i porządku ,
  5. sportu  i rekreacji .

Obecnie Przedsiębiorstwo  zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją :

– sieci wodociągowej o łącznej długości   186 km

– sieć kanalizacyjnej o łącznej  długości 56,3 km

– obiektów i urządzeń:

– 2 Stacje Uzdatniania Wody w miejscowości Szarów o wydajności  150m3/dobę

– 2 Oczyszczalnie Ścieków

Oczyszczalnie ścieków „ Kłaj” przepustowość   500m3/dobę

Oczyszczalnia ścieków „Szarów” przepustowość 490m3/dobę

Sieć wodociągowa w całości zasilana jest z własnych ujęć w postaci  7 studni głębinowych ,  przeciętna głębokość studni  80 m .

Przedsiębiorstwo posiada specjalistyczny sprzęt  do wykonywania zadań własnych jak i zleconych

w postaci :

– samochody do obsługi sieci wodociągowo- kanalizacyjnej  – 3 sztuki

– koparko – ładowarka – 2 sztuki

– WUKO  Orkan – 1 sztuka

– Ciągnik  Ursus – 1 sztuka

Przedsiębiorstwo zatrudnia łącznie 23 osoby .

Struktura organizacyjna Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Właścicielem przedsiębiorstwa jest Gmina Kłaj, która reprezentowana jest w strukturach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przez Zgromadzenie Wspólników tj. jednoosobowo przez Wójta Gminy Kłaj.

Zgromadzenie Wspólników powołuje Radę Nadzorczą (w skład której obecnie wchodzą trzy osoby). Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza powołuje zarząd spółki.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy w postaci Prezesa Zarządu, który jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z prowadzoną działalnością spółki (szczegółowy zakres kompetencji Prezesa Zarządu określa umowa spółki).  Kadencja Prezesa Zarządu trwa  przez pięć lat.

Na pierwszego Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Rada Nadzorcza powołała Pana Leszka Makowieckiego.