NIELEGALNY POBÓR WODY

Nielegalny pobór wody

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Kłaju spotyka się w swojej działalności również z problemem nielegalnego poboru wody, czy nielegalnego odprowadzania ścieków. Wprowadzenie w przyszłości nowych rozwiązań, jak na przykład stosowanie wodomierzy przystosowanych do odczytów radiowych, pozwoli na szybkie wykrywanie przypadków kradzieży wody. Istnieje również możliwość wykrywania nielegalnego zrzutu ścieków tzw. urządzeniem zadymiającym.

By jednak zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży tego typu potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców – skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki.

Przypominamy, że: – z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858): – poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy – poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł. – nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858). Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Cytat z Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

„Rozdział 6 Przepisy karne i kary pieniężne 
Art. 28.  1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto: 1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony).

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.”

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać: telefonicznie: nr 12 284 23 03 lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.