KANALIZACJA ŁYSOKANIE (Osiedle)

Kłaj, dnia 27.12.2018 r

 

Szanowni  Mieszkańcy

Osiedla Łysokanie

Zgodnie z ustaleniami informuję, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kłaju uzyskało pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla pozostałych etapów (2-4) osiedla Łysokanie. W załącznikach poniżej znajduje się skan decyzji pozwolenia na budowę oraz mapa z przebiegiem zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej.

 Z poważaniem,

 Leszek Makowiecki

Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. Kłaj

decyzja pozwolenia na budowę prawomocna (pdf)

projekt kanalizacji etpap 2-4 zatw. dec. pozowlenia na budowę

=============================================================================================

Kłaj, dnia 20.07.2018 r

 

Szanowni  Mieszkańcy

Osiedla Łysokanie

 

           Uprzejmie informuję, że prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla I etapu osiedla Łysokanie zostały zakończone w grudniu 2017 r. Począwszy od wiosny 2018 r roku do chwili obecnej trwają prace związane z sukcesywnym wykonywaniem przyłączy kanalizacyjnych. Do tej pory zostały wykonane 83 przyłącza. Do końca września 2018 r planujemy zakończyć realizację przyłączy kanalizacyjnych w ramach I etapu.

 Do dnia 30.07.2018 r zostanie ukończona dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej dla etapów II, III i IV. Do końca roku 2018 planujemy uzyskać pozwolenie na budowę dla etapów II, III i IV. Decyzje dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej zostaną podjęte w roku 2019. Terminy i zakresy realizacji będą uzależnione od sytuacji finansowej spółki w roku 2019.

 

                                                                                         Z poważaniem,

 Leszek Makowiecki

Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. Kłaj

==============================================================================================

Kłaj, dnia 19.06.2017r

Szanowni Mieszkańcy

Osiedla Łysokanie

  

Informuję, że roboty budowlane (roboty ziemne) związane z budową kanalizacji sanitarnej I etapu osiedla Łysokanie zostaną rozpoczęte w dniu 03.07.2017 r. Wcześniej zostanie wykonane przez służby geodezyjne tyczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Roboty budowlane ropzoczną się od dołu (od strony wjazdu na teren osiedla). W pierwszej kolejności będą wykonywane kolektory główne (sieciowe) natsępnie przyłącza. W trakcie wykonywania kolektorów głównych nie jest wymagana obecność właścicieli działek (będzie ona konieczna w trakcie wykonywania przyłączy kanalizacyjnych).

 

Prezes Zarządu GPK Sp. z o.o. Kłaj

Leszek Makowiecki


Kłaj, dnia 21.09.2016r

 Szanowni Mieszkańcy

Osiedla Łysokanie

 

             Uprzejmie informuję, że rozpoczęliśmy prace projektowe związane   z opracowaniem projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla I etapu osiedla Łysokanie. W ramach prowadzonych prac projektowych na terenie osiedla będą na zlecenie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Kłaju prowadzić działania przedstawiciele następujących firm:

 Pracownia Projektowa Andrzej Łukaszyk, ul. Dobra 5/1, 31-431 Kraków (firma opracowuje projekt budowlany)

oraz

F.H.U TOMAPEX s.c., ul. Hetmańska 4/11, 30-528 Kraków

(firma geodezyjna, która opracowuje mapy do celów projektowych).

Przedstawiciele przedmiotowych firm będą chodzić po terenie osiedla, kontaktować się z właścicielami działek oraz dokonywać niezbędnych pomiarów w celu wywiązania się ze zleconych im zadań.

Proszę o wyrozumiałość i przychylność dla przedstawicieli tych firm oraz  o umożliwienie dostępu na teren posesji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z naszym biurem:

(tel. 12 284 23 03).

Prezes Zarządu GPK Sp. z o.o. Kłaj

Leszek Makowiecki

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ZASADY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ REALIZACJI PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWŚCI ŁYSOKANIE (OSIEDLE)

Zainteresowani Właściciele nieruchomości gruntowych (działek) zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Łysokanie (tzw. Osiedle Łyskanie) będą przyłączani do sieci kanalizacji sanitarnej na następujących warunkach:

  1. Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, ustalenie etapów realizacji oraz kolejności ich realizacji uzależnione będzie od ilości zainteresowanych i wskaźnika koncentracji (miejsca  o największej zwartej koncentracji zainteresowanych będą realizowane w pierwszej kolejności). W celu potwierdzenia udziału należy wypełnić i dostarczyć załączoną deklarację w terminie do 30.06.2016r;
  2. Koszty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego ponosi osoba zainteresowana przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej (właściciel prawny lub użytkownik); na koszt wykonania przyłącza składa się: mapa do celów projektowych, projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi odrębnymi przepisami uzgodnieniami, wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego;
  3. Nieruchomości, których właściciele nie zdeklarują przyłączenia jej do sieci kanalizacyjnej nie będą mieli zaprojektowanej i wykonanej studni kanalizacyjnej sieciowej umożliwiającej przyłączenie nieruchomości (ewentualne zabudowanie takiej studni na istniejącej już sieci znacznie podroży wykonanie przyłącza);
  4. Za wykonanie przyłącza Właściciel nieruchomości będzie dokonywał płatności na podstawie wystawionej i dostarczonej faktury VAT (przelew na wskazane konto lub wpłata w banku). Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kłaj nie pobiera wpłat gotówkowych, nie upoważniało i nie upoważnia żadnych podmiotów ani osób do pobierania takich opłat w jego imieniu. Szacunkowy koszt wykonania przyłącza (obejmuje mapę do celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego przyłącza, wybudowanie przyłącza) wynosi ok. 3 000,00 zł. (trzy tysiące złotych) od jednej nieruchomości gruntowej. Płatność będzie realizowana w 2-ch etapach: – pierwsza płatność po wykonaniu i przekazaniu projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego –  ok. 2000,00 zł., – druga płatność po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości – ok. 1000,00 zł;
  5. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej będzie możliwe po odebraniu i dopuszczeniu do eksploatacji określonego odcinka sieci kanalizacyjnej;
  6. Jeżeli na działce w chwili projektowania przyłącza kanalizacyjnego będzie znajdował się budynek wyposażony w wewnętrzną instalację kanalizacyjną, wtedy projektant będzie uwzględniał od razu przyłączenie instalacji do przyłącza kanalizacji sanitarnej (tak też będzie wykonywany), w przypadku braku wewnętrznej instalacji lub braku budynku na działce przyłącz będzie zakończony studzienką przyłączeniową;
  7. Po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego Właściciel nieruchomości zawiera umowę z GPK Sp. z o.o. Kłaj umowę na odprowadzanie ścieków; Dokonywanie przyłączeń lub odprowadzanie ścieków do wybudowanej sieci kanalizacyjnej bez spełnienia powyższych warunków jest ZABRONIONE i będzie traktowane jako nielegalne! POWYŻSZE ZASADY DOTYCZĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ REALIZOWANEJ PRZEZ GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. KŁAJ 

Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć w terminie do 30.06.2016 r.

Deklaracje można składać w następujący sposób:

  • osobiście u Pana Sołtysa Łysokań
  • osobiście w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Kłaj 652 (biuro obsługi klienta I piętro – budynek obok Urzędu Gminy Kłaj)
  • za pośrednictwem poczty na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 32-015 Kłaj, Kłaj 652

 

Poniżej znajdują się załączniki do pobrania w wersji pdf oraz doc. (w celu pobrania należy kliknąć na napis):

Decyzja pozwolenia na budowę kanalizacja Łysokanie etap I (pdf)

Koncepcja kanalizacji z podziałem na etapy realizacji (pdf)

deklaracja przyłączenia do kanalizacji pdf

deklaracja przyłączenia do kanalizacji (doc)